Hasta ve Hekim Hakları

Türkiye’de bir Sağlık Kuruluşu’na sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin Sağlık Bakanlığı tarafından 01.08.1998 tarihinde çıkarılmış olan Hasta Hakları Yönetmeliği uyarınca aşağıdaki hakları mevcuttur.

 1. Hizmetten genel olarak faydalanma: Hasta; adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde ihtiyaçlarına uygun olarak sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.
 2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Hasta; ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal açılardan ayırt edilmeksizin hizmet alma hakkına sahiptir.
 3. Bilgilenme: Hasta; her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenme ve sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanacağı konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
 4. Kuruluşu seçme ve değiştirme: Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uymak kaydıyla, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma; kanunen belirlenmiş sevk sistemine uygun olarak sağlık kuruluşunu değiştirme hakkına sahiptir.
 5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Hasta; sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme konusunda bilgi alma hakkına sahiptir. Hasta; mevzuat ile belirlenen ücret farkını ödeyerek personel seçme, hekim değiştirme ve konsültasyon isteme (bir başka hekimin görüşünü alma) hakkına sahiptir.
 6. Sağlık durumu ile ilgili bilgi isteme: Hasta; sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale usulleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri konusunda sözlü veya yazılı olarak bilgi isteme hakkına sahiptir.
 7. Bilgi verilmesini yasaklama: İlgili mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine göre yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; hasta, sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir.
 8. Mahremiyet ve bilgilerin gizli tutulması: Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle hasta ile ilgili edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.
 9. Rıza ve izin: Tıbbi müdahalelerde hastanın kendisinden; hasta küçük veya kısıtlı ise velisinden veya vasisinden rıza alınması gerekmektedir.
 10. Reddetme ve durdurma: Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta, kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir.
 11. Güvenlik: Hasta; sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkına sahiptir.
 12. Dini vecibelerini yerine getirebilme: Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde; hasta, dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilme hakkına sahiptir.
 13. Saygınlık görme ve ziyaret: Hasta; kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir. Hasta; kurum veya kuruluşça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzurlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde hasta ziyaretçilerini kabul hakkına sahiptir.
 14. Rahatlık: Hasta; her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.
 15. Refakatçi bulundurma: Hasta; sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme hakkına sahiptir.
 16. Müracaat, şikâyet ve dava hakkı: Hasta; haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikâyet ve dava hakkına sahiptir.
 17. Sürekli hizmet: Hasta; gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.
 18. Düşünce belirtme: Hasta; verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etme hakkına sahiptir.


İletişim Adresi
info@losemilenfomamiyelom.org
  LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM DERNEĞİ
Hoşdere Caddesi No: 198/5 Çankaya Ankara • www.losemilenfomamiyelom.org


 
Web Tasarım: AdaNET