Dernek Hakkında    Tüzük
Tüzük

LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM DERNEĞİ

DERNEĞİN ADI

Madde 1.      Derneğin adı "Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Şubesi açılmayacaktır.

AMAÇ

Madde 2.      Derneğin amacı kan kanseri hastalığının önlenmesi, tanı ve tedavisinin en iyi düzeyde yapılmasını sağlamaktır.

Dernek bu amaca yönelik olarak;

 1. Her türlü hematolojik kanserli hastaların, hastalıkları ile ilgili bilgi düzeylerini arttırmak, hastaların her türlü haklarını korumak ve kollamak, hastalara destek ve yardımlarda bulunmak, var olan en uygun tedaviye en kolay şekilde ulaşmalarını sağlamak;
 2. Lösemi, lenfoma, miyelom başta olmak üzere tüm hematolojik kanserlerde çalışma ve araştırmaları planlamak, yürütmek, geliştirmek, bu araştırmalara kaynak yaratmak ve desteklemek;
 3. Bu alanda çalışan hekim ve araştırıcıların yapacakları her türlü bilimsel ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine kaynak yaratmak, projelerini ve eğitimlerini her türlü şekilde desteklemek, bu alanda çalışan araştırıcıların haklarını korumak;
 4. Bu faaliyetleri daha etkin bir şekilde yapabilmek için iktisadi işletme ve/veya vakıf kurmak ve/veya sermaye şirketlerine ortak olmak;
 5. Hastaların  gereksinimlerinin karşılanabilmesi için her türlü yardımda (araç, gereç, sarf malzemeleri) bulunmak;
 6. Ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, seminer, kurs, çalıştay vs.) düzenlemek ve yayınlar yapmak. Alanında  kurs, seminer, çalıştay vb. bilimsel, aydınlatıcı aktiviteleri planlamak, düzenlemek ya da düzenlenmesine katkıda bulunmak. Gerektiğinde yurt dışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet etmek;
 7. Yasa ve tüzük kurallarına uygun olarak gerekli izinleri almak koşuluyla ilgili ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlara üye olmak, bu gibi kuruluşlar kurmak veya kurulmasına katkıda bulunmak;
 8. Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönergelere göre bilimsel araştırmaları desteklemek ve ödüllendirmek, hizmet ödülleri vermek, araştırma merkezi ya da laboratuvar, klinik, poliklinik, hastane kurmak ve işletmek ya da bu tür kuruluşları desteklemek;
 9. Derneğe gelir sağlama amacıyla çeşitli sosyal etkinliklerde (konser, piyango, balo, eğlence, temsil, gezi, kermes, sergi, spor yarışmaları, vb.) bulunmak;
 10. Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar almak ve satmak. Taşınır ve taşınmaz malları kiralamak ya da kiraya vermek, ipotek ve diğer ayni hakları kurmak veya kaldırmak;
 11. Amaçları doğrultusunda kamuoyunu ve ilgili kişi ve kuruluşları her türlü araçlarla bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak. Bu çerçevede elektronik yöntemlerle veya monografi, kitap, broşür, dergi,  çalışma ve bilgilendirme bültenleri vb. basmak. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek. Dokümantasyon merkezi oluşturmak;
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek;
 13. Yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak  çalışmalar yapmak üzere uluslararası girişimlerde bulunmak, işbirliği yapmak;
 14. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından nakdi ve ayni bağış kabul etmek;
 15. Hematolojik kanserlerin önlenmesine yönelik, toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak, kanserlerin önlenmesinde etkili olabilecek her türlü faaliyette bulunmak, bu amaca yönelik olarak her türlü kurum ve kişilerle işbirliği yapmak;
 16. Gıda bankacılığı yaparak yardıma muhtaç hastalara ve insanlara gıda yardımı yapmak,
  Faaliyet alanı: Sosyal, sağlık, eğitim alanlarında faaliyette bulunur.

DERNEĞE ÜYE OLMA

Madde 3.      Derneğin iki tür üyesi vardır. Asil üye, onursal üye.

a) Asil üyelik:  Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilenlerdir.
Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul ve taahhüt eden hematoloji hastaları, bu hastalıklar nedeniyle önceden tedavi görenler, halen tedavi almakta olanlar ve hematoloji hastalarının ikinci derece dahil akrabaları, hematolojik kanserler alanında çalışan ve faaliyet gösteren hekim ve hekim olmayan tüm sağlık çalışanları ve araştırmacılar, derneğe asil üye olma hakkına sahiptir.
Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.
Asil üyelik başvuru koşulları:

 1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 2. 18 yaşını bitirmiş bulunmak,
 3. Kurucu üyelerden veya dernekte beş yılını doldurmuş asil üyelerden en az üçü tarafından tavsiye edilmek,
 4. Asil üyelik koşullarına haiz olduğunu belgelemek,

Yukarıdaki niteliklere sahip kişiler, üyelik başvuru formlarına kendilerini tavsiye eden kurucu veya dernekte beş yılını doldurmuş üyelerin üçünün imzalı referans mektubunu da ekleyerek bir dilekçe ile Dernek Yönetimine başvururlar.

Asil üyelik için, dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğe üyelik Yönetim Kurulu kararı ile tekemmül eder. Üyelik ile ilgili yapılacak itirazlar bu kararı izleyen ilk Genel Kurula varsa seçim gündem maddesinden önce görüşülmek üzere sunulur. Bu konuda Genel Kurulun verdiği kararlar kesindir.

b) Onursal üyelik: Hematoloji ve diğer ilgili  alanlarda uluslararası katkılarda bulunmuş Türk ya da yabancı bilim adamları, Yönetim Kurulunun alacağı kararla onursal üye sıfatını kazanırlar. Onursal üyelerden ödenti alınmaz. Onursal üyeler Genel Kurula oy hakkı olmaksızın katılabilirler. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanların Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabulü mümkündür.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten çıkma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 5- Aşağıda sayılan hallerde üye dernekten çıkarılır;

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 6. Derneğin gelişmesine, amaçlarına ulaşmasına engel olacak ve saygınlığını zedeleyebilecek eylemlerde bulunmak.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelikten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

GİRİŞ AİDATI VE YILLIK ÖDENTİ MİKTARI

Madde 6.      Derneğin üyeleri giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdür. Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 TL, yıllık olarak da 50 TL ödenti alınır. Bu miktarlar her yıl Genel Kurul kararıyla artırılabilir. 
65 yaşını doldurmuş olan üyelerden ödenti alınmaz.

DERNEK GÖREVLİLERİ

Madde 7.      Yönetim Kurulu, dernek hizmetlerinin yürütülmesi için gönüllü çalışanlar yanında mer’i iş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kısmi ve tam zamanlı gerekli sayıda çalışan istihdam edebilir. Yönetim Kurulu bu çalışanların ücretlerini; çalışanların niteliği, çalışma alan ve koşulları ile çalışma sürelerini dikkate alarak belirler.

DUYURU VE BİLDİRİMLER

Madde 8.      Dernek tarafından üyelere yapılacak tüm duyuru ve bildirimler üyelerin dernek kayıtlarındaki posta veya elektronik posta adreslerine yapılacaktır. Adres değişiklikleri üye tarafından derneğe bildirilmek zorundadır.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 9.      Derneğin organları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kuruludur.

GENEL KURUL

Madde 10.    Genel Kurul, derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini 3 yıl süreyle seçmek.
 2. Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini 3 yıl süreyle seçmek.
 3. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerini 3 yıl süreyle seçmek.
 4. Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporu, gelir ve gider hesapları ile bilançolarını ve Denetleme Kurulu raporunu görüşerek Yönetim Kurulunu ve Denetim Kurulunu ibra etmek.
 5. İbra edilmeyen ve sorumlu görülen Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri hakkında dava açılmasına ve işten el çektirilmelerine karar vermek ve dernek organlarını yeniden seçmek.
 6. Yönetim Kurulunun önereceği bütçe ile çalışma programını olduğu gibi ya da değiştirerek kabul etmek.
 7. Dernek tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapmak ve Derneğin feshine karar vermek.
 8. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da varolan taşınmaz malların satılması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 9. Derneğin yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ya da üyelikten ayrılması konusunda karar vermek.
 10. Amacına yönelik vakıflar ve bu vakıflar nezdinde ve/veya müstakil iktisadi işletmeler kurulmasına sermaye şirketlerine ortak olunmasına ya da başka bir vakfın kurucu üyeliğine katılınmasına karar vermek.
 11. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelik, yönerge vb. düzenleyici işlemleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak,
 12. Derneğin federasyona katılması ve federasyondan ayrılmasını kararlaştırmak,
 13. Yönetim Kurulunun önerilerini inceleyip  karara bağlamak, 
 14. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilip verilmeyeceğini ve verilecekse bu ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminat tutarlarını belirlemek.
 15. Bu tüzükte ya da mevzuatta Genel Kurulca yapılması kararlaştırılan diğer iş ve görevleri yerine getirmek.

GENEL KURUL TOPLANTISI

Madde 11. Olağan Genel Kurul toplantısı 3 yılda bir Mayıs ayı içerisinde yapılır.

Yönetim ya da Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya Derneğin asil üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır.

Madde 12. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi Yönetim Kurulunca düzenlenir.
Genel Kurul toplantısı, toplantı tarihinden en az on beş gün önce toplantı günü, saati, yeri ve gündemi katılacak üyelere gazete ilanı veya yazılı olarak ya da elektronik posta ile bildirilir. Bu duyuruda belirlenen toplantı tarihinde çoğunluk sağlanamaması durumunda, iki toplantı tarihi arasında en az bir haftalık bir süre bulunmak koşuluyla, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum değiştirilme nedenleri de belirtilmek suretiyle, toplantı duyurusunun yapıldığı yöntemle üyelere duyurulur. İkinci toplantı değiştirilme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılır.

Genel Kurul tarihi bir defadan fazla değiştirilemez.

Madde 13. Genel Kurul toplantısı Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu dernek merkezinden başka bir yerde Genel Kurul toplantısının yapılmasına karar verebilir. Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikincisinde çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Gereken katılımcı sayısına ulaşılmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasından açık oy ile bir divan başkanı, yeteri kadar başkan vekili ve iki katip üye seçilir. Toplantıyı divan başkanı yönetir. Divan heyeti toplantı tutanağını düzenleyerek imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, , toplantıda bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı olarak görüşülmesini istediği konular gündeme alınır. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır ve her üye oyunu bizzat kullanır. Genel Kurulda kararlar dernek üyesi olan ve oy hakkı bulunan üye sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Çekimser oy karşı oy sayılır.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

YÖNETİM KURULU

Madde 14. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen yedi asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler Başkan, İkinci Başkan, Genel Sekreter, Sayman ve üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan, İkinci Başkan, Genel Sekreter, Sayman, üç üye ve yedekler Genel Kurul tarafından teker teker gizli oyla seçilir.

Asıl üyelerden birinin veya birkaçının herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi halinde, en çok oyu almış yedek üye veya üyeler boşalan Yönetim Kurulu üyeliği görevini yerine getirirler.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra dört kişiden aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda mer’i mevzuat hükümleri uyarınca Dernek üyelerinin yasal yollara başvuru hakkı saklıdır.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 15. Yönetim Kurulu en az üç ayda bir, Başkan veya ikinci başkanın çağrısı üzerine en az beş üyenin katılımı ile Dernek merkezinde, varsa iktisadi işletmenin bulunduğu yerde veya toplantı için uygun bulunan başka bir yerde toplanır ve gündemdeki konuları karara bağlar.

İvedilikle karar verilmesini gerekli kılan haller dışında, Yönetim Kurulu toplantı yer ve zamanının en az on gün önce üyelere duyurulması gerekir. Kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır.

 1. Derneği temsil etmek üzere Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da birkaçına yetki vermek,
 2. Derneğin amaçları doğrultusunda her türlü faaliyette bulunmak,
 3. Derneğin gelir ve giderleri ile hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
 4. Görev dönemine ilişkin çalışma raporunu ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 5. Genel Kurulca alınan kararları uygulamak,
 6. Üye olmak isteyenlerin başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak,
 7. Derneğin bilimsel etkinliklerinin yürütülmesi için bilimsel alt komiteler oluşturmak, var olan alt komiteleri ortadan kaldırmak, denetlemek ve bu amaca yönelik yönergeler hazırlamak,
 8. Şikayet üzerine veya kendiliğinden üyeleri Disiplin Kuruluna sevk etmek ve Disiplin Kurulunca önerilen Dernek üyeliğinden çıkarma cezasını uygulamak veya uygulamamak,
 9. Ulusal ya da uluslararası kongre ya da her türlü diğer bilimsel toplantıların yapılmasını kararlaştırmak ve bu etkinlikleri düzenlemek,
 10. Dernek İktisadi İşletme Yönetim Kurulunu atamak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve diğer tüm işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 11. Dernek amaçları doğrultusunda her türlü gayrimenkulu kiralamak veya kiraya vermek ve benzeri şekillerde kullanım haklarını edinmek, Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, dernek lehine rehin ipotek veya ayni hakları tesis ettirmek,
 12. Gerekli görülen hallerde uzmanlara ve/veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırmak,
 13. Bu tüzükte ya da mevzuatta Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 16.

 1. Başkan: Derneği temsil ve ilzama yetkilidir.
 2. İkinci Başkan: Başkan‘ın yokluğunda, Başkan tarafından yapılması gereken görevleri yerine getirir.
 3. Genel Sekreter: Derneğin üye kayıt defterini ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar, dosyaların düzenli tutulmasını sağlar; Yönetim Kurulu üyelerinin öneri ve görüşleri doğrultusunda toplantı gündemini hazırlar.
 4. Sayman: Derneğin Gelir-Gider Defterini, ve Demirbaş Defterini tutar. Tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlar. Derneğin mali durumunu yönlendirir. Sarf ve gelir belgelerini düzenli biçimde korur. Ödemelere ait belgeleri, ödenti, bağış ve benzeri gelirlere ilişkin makbuzları imzalar. Toplanan paraları Yönetim Kurulunca belirlenen bankalara yatırır. Yönetim Kuruluna bu işlemler konusunda bilgi verir.

DENETLEME KURULU

Madde 17.    Denetleme Kurulu, Genel Kurul  üyeleri arasından açık oyla üç asıl ve üç yedek üye olarak seçilir.

Asıl üyeler aralarından birini Başkan olarak seçerler.

Denetleme Kurulu en az altı ayda bir toplanır.

Derneğin gelir ve giderlerini, hesaplarını denetler. Denetim raporunu Yönetim Kuruluna sunar.

Üç yıllık faaliyet dönemi sonunda bir rapor hazırlayarak Genel Kurul toplantısına sunulmak üzere Yönetim Kuruluna verir.

Denetleme Kurulu gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. 

DİSİPLİN KURULU

Madde 18.    Disiplin Kurulu üç asıl ve bir yedek üyeden oluşur. Üyeler Genel Kurul tarafından açık oyla seçilir. Kurul üyeleri aralarından birini başkan olarak seçerler.

Disiplin Kurulu Yönetim Kurulunun sevki üzerine, sevk nedenlerini de dikkate alarak üyeler hakkındaki şikayetleri inceler ve  tavsiye niteliğindeki kararını Yönetim Kuruluna bildirir. 

DERNEK TÜZÜĞÜ'NÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 19.  
Genel Kurul da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluk aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 

DERNEĞİN İÇ İŞLEYİŞİ

Madde 20.    Derneğin iç işleyişi Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulda kabul edilen yönergelerle düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ

Madde 21.    Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

 1. Üyelerden alınacak ödentiler,
 2. Bağış ve yardımlar,
 3. Dernek tarafından düzenlenecek konser, kermes, sergi, konferans, seminer, kongre, kurs, ders notları ve kitap basımı, piyango, spor yarışması, balo, eğlence, temsil ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 5. İktisadi işletme gelirleri
 6. Diğer iktisadi faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA VE BILDIRIMI

Madde 22.    Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 23.    Derneğin giderleri şunlardır:

 1. Genel Kurul giderleri,
 2. Toplantı giderleri,
 3. Yayımlanacak kitap ve benzeri basılı materyal giderleri,
 4. Dernek amaçlarına uygun her türlü faaliyetin gerektirdiği diğer giderler.

Dernek mal ve hizmet alımlarını saydam, rekabete açık, eşitlik ve güvenilirlik ilkelerine uygun biçimde; yürürlükte olduğu sürece 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin a, b, c, e, f bentlerinde sayılan haller ile aynı maddenin d bendindeki miktarı aşan tutarlardaki mal ve hizmet alımları komisyonlar aracılığı ile ve önceden ilan edilmek suretiyle rekabet koşulları sağlanarak gerçekleştirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 24. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİNİN İZLENMESİNDE UYULACAK İLKELER

Madde 25.    Derneğin her türlü geliri, mer’i mevzuata uygun şekilde alındı belgesi ile, her türlü gideri de harcama belgesi ile belgelendirilir.

Alındı belgelerinde ilgilisinin açık kimliği ve imzasının bulunması gerekir. Bankalar aracılığı ile gelir toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Dernek adına bağış, yardım toplamaya yetkili kişi veya kişiler Yönetim Kurulunca belirlenerek açık kimlikleri mahalli mülki amirliğine bildirilir. Adlarına düzenlenecek onaylı ve resimli kimlik kartlarıyla (yetki belgesi) ödenti, bağış, yardım ve benzeri gelirleri toplamaya yetkili kılınan kişiler dışında hiç kimse Dernek nam ve hesabına ayni ve/veya nakdi yardım toplayamaz.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile mevzuatın öngördüğü koşullar dikkate alınarak bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda mer’i mevzuata ve mer’i mevzuata aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulunca belirlenmiş kurallara göre hareket edilir.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 26.    Dernek kayıtları için Noter veya bu konuda yetkili resmi makamlar ya da varlığı halinde Dernekler birimince onaylanmış aşağıdaki defterler tutulur.

 1. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri, yıllık aidatları bu deftere yazılır.
 2. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları, tarih ve sayı verilerek bu deftere yazılır. Kararlar toplantıya katılan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
 3. Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve sayı verilerek bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları, giden evrakın ise kopyaları dosyalarında saklanır.
 4. Gelir-Gider Defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşya, marka, satın alınış tarihi ve benzeri özellikleri belirtilerek bu deftere kaydedilir.

İlk üç defterin gereği gibi tutulmasından Yönetim Kurulunun Genel Sekreter üyesi, ikinci üç defterin tutulmasından ise sayman üye sorumludur.
Yukarıda sayılan defterler dışında mer’i mevzuat uyarınca tutulması zorunlu diğer defterler ayrıca tutulur.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 27.    Dernek ve faaliyetlerine ilişkin olarak mer’i mevzuatta öngörülmüş ve öngörülecek tüm bildirimler Yönetim Kurulu kararı üzerine Dernek Başkanı tarafından yapılır. Bu çerçevede Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin  “Dernek Beyannamesi” de Dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Madde 28.    Derneğin feshine Genel Kurul tarafından karar verilir. Bunun için Genel Kurulun üye tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplanması gerekir. İlk toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamaması halinde Genel Kurul ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Feshe ilişkin karar, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilir. Fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Her ne sebeple olursa olsun, fesih halinde Derneğin mal, para ve haklarının tasfiye şekli Genel Kurulca bu hususta alınacak karar uyarınca gerçekleştirilir. Derneğe ait mal ve paralar Türk Hematoloji Derneği‘ne intikal eder. Dernek Tasfiye Kurulu tasfiye işlemini yapmakla yükümlüdür. 3 kişiden oluşan Tasfiye Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Genel Kurulca seçilir.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

DERNEĞİN BORÇLANMASI USULLERİ

Madde 29. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR

Madde 30. Bu tüzükte yer almayan konularda Dernekler Kanunu ve mer’i mevzuat hükümleri uygulanır.


İletişim Adresi
info@losemilenfomamiyelom.org
  LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM DERNEĞİ
Hoşdere Caddesi No: 198/5 Çankaya Ankara • www.losemilenfomamiyelom.org


 
Web Tasarım: AdaNET