Yürüyüş Aydınlatma Metni

Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği
8. Büyük Lenfoma Etkinliği Katılımcı Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği tarafından, bir gerçek kişiyi (bir insanı) belirleyen veya belirleyebilecek olan bilgilerin (kişisel verilerin) işlenmesi açısından, verileri işlenen ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1- Veri Sorumlusu

İlgili kişiler olan sizlerin kişisel verilerinin işlenmesindeki amaç ve araçları belirleyen veri sorumlusu Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği’dir. Derneğin adresi Güzeltepe Mahallesi Hoşdere Caddesi No: 198/5 Çankaya Ankara’dır. E-posta ile iletişim için info@losemilenfomamiyelom.org adresini kullanabilirsiniz.

2- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

8. Büyük Lenfoma Etkinliği katılımı sırasında toplanan kişisel veri niteliğindeki ad-soyad, kurum, TCKN, e-posta, telefon, şehir bilgileriniz etkinlik katılım kaydının yapılabilmesi, katılım takibi yapılabilmesi, tarafınızla etkinliklerimiz açısından iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Bunlara ek olarak hangi hastalık tanısı ile ilgilendiğiniz bilgisi de ilgilenilen tanı sayısına göre toplantıların, etkinliklerin ve kongrelerin düzenlenmesi, ilgilenilen tanıya ilişkin toplantıya, kongreye, etkinliklere davet edilebilmeniz amacıyla işlenecektir.

Etkinlikte yer alan kişiler, etkinliğin çevrimiçi ortamlarda tekrardan izlenebilmesinin sağlanması amacıyla kamera ile kaydedilecektir. Bu esnada fotoğraf çekimi de yapılacaktır. Kamera ile kaydedilen görüntüler daha geniş kitlelere ulaşılabilmek adına Derneğimizin web sitesinde veya Youtube platformunda yayınlanacaktır.
Söz konusu kayıtlar Derneğimizin Tüzüğünde yazılı olan amaçları doğrultusunda akademik etkinlikler veya eğitimlerde de kullanılabilirler.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Doktor veya bir diğer sağlık çalışanıysanız toplanan ad-soyad, kurum, TCKN, e-posta, telefon, şehir bilgileriniz sponsor firmaların Sağlık Bakanlığı’na gerekli bildirimleri yapabilmesi amacıyla etkinliğe sponsor olan firmalar ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecek ve aktarabilecektir.

Diğer katılımcılar açısından ise işlenen verileriniz iş birliği ilişkisi içinde bulunduğumuz ve anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, iş ortaklarımız veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecek ve aktarabilecektir.
Bunlara ek olarak etkinlikte kamera kaydı Derneğimizin web sitesinde veya Youtube platformu üzerinden yayınlanacağından Youtube’a da verileriniz aktarılacaktır. Youtube’un sunucuları yurt dışında bulunduğundan kongre kamera kaydındaki kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmış olacaktır.

4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz telefon yolu ile, internet sitemizden yaptığınız başvurularınız ile, info@losemilenfomamiyelom.org adresimize göndermiş olduğunuz e-postalarınız ile veya kayıtsız gelmeniz halinde etkinlik girişinde sözlü olarak vermeniz ile toplanmaktadır.
Derneğimiz tarafından kongreye katılımınızın sağlanması amacıyla toplanan kişisel verileriniz tarafınıza etkinlik katılım hakkı tesis edilebilmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.
Etkinlikte kamera kaydı almak ve fotoğraf çekimi yapmak suretiyle katılımcıların görüntüleri de işlenebilecektir. Bu kamera görüntülerinin Youtube platformunda yayınlanması sunucularının yurtdışında yer alması sebebiyle yurtdışına aktarım anlamına geldiğinden açık rızanız dahilinde bu verileriniz işlenecektir.

5- Verisi işlenen İlgili Kişiler Olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 Uyarınca Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatına sahip Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği’mize başvurarak kendinizle ilgili olarak;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizim aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

 İletişim Adresi
info@losemilenfomamiyelom.org
  LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM DERNEĞİ
Hoşdere Caddesi No: 198/5 Çankaya Ankara • www.losemilenfomamiyelom.org


 
Web Tasarım: AdaNET